Сервиз, поддръжка и калибровка

R

What is the sum of 9 and 4?